EFOP-3.11.1-17 Iskola – Család együttműködés a gyermekekért

Kedvezményezett: Veszprémi Waldorf Egyesület

A projekt cím: Iskola  – Család együttműködés a gyermekekért – egyéni fejlesztésen alapuló hátránykompenzációs tevékenység a Fehérlófia Waldorf Iskolában

A támogatás összege: 59 805 092.- Ft
A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt a Fehérlófia Waldorf Általános Iskolában megvalósuló, a lemorzsolódás visszaszorítására alkalmas, egyéni tanulási utakat támogató módszerek kialakítására és alkalmazására, az egyéni fejlesztés megvalósítására, intézményi szinten és  családdal való együttműködéssel megvalósuló integráció, a korai iskolaelhagyást és a tanulási nehézségek kezelését segítő programok megvalósítására jött létre.

A megvalósítás során az egyéni sajátosságokra koncentráló differenciált fejlesztésbe a családot is bevonja, segítve a gyermeket a családi háttér támogató erejével. A szülőkre, nagyszülőkre, rokonokra kidolgozott szülő-képzés a személyes egyedi tanácsadás mellett nagyobb célcsoportot bevonva előadásokkal, műhelymunkával segíti az iskola környezetében megszólítható szülői kört is.  Mindezek mellett a tervezett szakmai együttműködések és a pedagógusképzések, továbbképzések is segítik, hogy a hátrányokat, a veszélyeket időben felismerve a korai iskolaelhagyás megelőzésére, és megakadályozására felkészüljenek az intézmény pedagógusai, a hátránykompenzálás új formáit, lehetőségeit ismerjék meg, és alkalmazzák.

A diákok számára szerteágazó lehetőségekkel igyekeznek a kompetenciák, a motiváció fejlesztésére, az egyéb készségekben, képességekben rejlő sikerekkel is támogatva a tanulmányaikban fokozottabb aktivitást.

A projekt tervezett befejezési dátuma  :  2020.09.30.

Projekt azonosító száma : EFOP-3.11.1-17-2017-00026

EFOP-3.3.7-17 Jelenorientált Kultműhely Program (JÓK)

EFOP-3.3.7-17
Kedvezményezett: Veszprémi Waldorf Egyesület
A projekt címe: Jelenorientált Kultműhely Program (JÓK)
Támogatási összeg: 74.715.095 Ft
Mértéke: 100%

A projektben célunk olyan műhelyek és azok tevékenységéhez kapcsolódó események létrehozása, amelyek a tananyagot informális és non formális módon bővítik. Minden tervezett programunkat a jelenkor kérdéseihez kötjük, ahogy gimnáziumunk mottója is sarkall minket: “Megismerni a világot és benne önmagam…”. A Waldorf-pedagógiára építkezve tehát a jelen felé mutató módszertant kívánunk megalkotni.

A projekt rövidítése, a JÓK ezen túl arra is felhívja a figyelmet, hogy a világ “jobbításának”, “jobbátételének” egyéni életcélnak kell lennie. A Waldorf-pedagógia céljai között kiemelten szerepel a szociális kompetencia erősítése, mi ezen túl is keressük az utakat, új lehetőségeket a szociális érzékenyítésre.

A program különféle területeket felölelő komplex tananyagfejlesztést valósít meg:

 • alap- és kulcskompetenciák, továbbá munkaerő-piaci kompetenciák erősítése – kommunikációfejlesztés, felelős médiahasználat (iskolaújság, filmkészítő klub), vállalkozói készségfejlesztés, pályaorientációs programok stb.;
 • a lelki és fizikai egészség fejlesztése – érzékenyítő programok, segítő életmódra nevelés stb.;
 • innovációs műhelyek kialakítása – élménypedagógiai módszerek, médiaszoba;
 • az informális tanulás tartalmainak, szolgáltatásainak bővítését célzó feladatok, tevékenységek kidolgozása;
 • közösségfejlesztő programok – vitaversenyek, kvízversenyek.
 • Mindezen tartalmak fejlesztést követő bevezetése, az érintettek felkészítése és megismertetése szintén a program része.

A program szakmai felelősei dr. Bagladi Orsolya, Nagyné Prejczer Katalin, Tóthné Hámori Edit és Varga Richárd; megvalósításában a Fehérlófia Waldorf Iskola egész tanári közössége részt vesz.

Továbbá a projekt Bocskay Bea, Bors Márta és Domokos Márta munkatársak szakmai segítségével valósulhat meg.

Befejezés tervezett dátuma: 2020.01.02.

Azonosító:  EFOP-3.3.7-17-2017-00065

TÁMOP 1.4.1. Pályakezdők bevezetése a munka világába

Sajtóközlemény
Munkahelyteremtés a Veszprémi Waldorf Egyesületnél
www.ujszechenyiterv.gov.hu – 2015.03.31.

A Veszprémi Waldorf Egyesület pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretei között és 19,94 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. A támogatásból az Egyesület 5 fő célcsoporttag foglalkoztatását és képzését valósította meg.

A Veszprémi Waldorf Egyesület pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével című pályázat keretei között és 19,94 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.
A pályázat kereteiben a támogatási összegből 5 fő célcsoporttag és 1 fő, a célcsoporttagok munkáját folyamatosan figyelemmel kísérő és támogató mentor foglalkoztatása valósult meg. Továbbá 1 fő pénzügyi vezető vállalkozási jogviszonyban és 1 fő projektmenedzser megbízási jogviszonyban látta el a pályázat sikeres megvalósulásához szükséges feladatokat.
Az Egyesület több képzést is biztosított célcsoporttagjai számára a teljes projektidőszak alatt, 270 órás Angol nyelvi képzést és egy 110 órás Informatika képzést. A képzéseken való aktív részvételnek köszönhetően a célcsoporttagok olyan kompetenciákat sajátítottak el, melyek a pályázat sikeres megvalósítását magasabb fokon szolgálták.

Egyesületünk

Figyelem! Jelenleg a weboldal tartalma frissítés alatt van! Köszönjük türelmét.

A Veszprémi Waldorf Egyesület szabad akaratból és alulról építkező közösségi kezdeményezés. Célja és feladatai teljesítése érdekében kész együttműködni minden olyan szervezettel, intézménnyel, közösséggel és személlyel, amely, illetve aki a közös célok elérésén munkálkodik.

Egyesületünk olyan közösség, melynek tagjaként

 • valljuk az ember teljességén és testi-lelki-szellemi fejlődésének törvényszerűségein alapuló nevelés szükségességét
 • támogatjuk az egyén, és különösen a növekvő gyermek képességeinek szabad kibontakozását
 • hiszünk a család és a közösség jellem- és jövőformáló erejében
 • és­ bízunk a testvéri együttműködés kialakulásában

Elhivatottságunk tudatában egyhangúlag elhatározzuk és kinyilvánítjuk, hogy antropozófiai világszemléletből táplálkozó, gazdaságilag önálló, politikai és hitbéli meggyőződéstől független Egyesületet működtetünk, melynek elsődleges célja egy Waldorf óvoda és iskola fenntartása és gyarapítása, valamint annak szellemi, erkölcsi és anyagi támogatása.

2003-ban alakult egyesületünk az alternatív, a gyermek életszakaszaihoz igazodó, testi, lelki, szellemi fejlődésére egyforma hangsúlyt fektető nevelés megvalósulásának elősegítésére a térségben, Waldorf oktatási intézmények létrehozására, fenntartására. A Fehérlófia Waldorf Általános Iskola felmenő rendszerben épült ki, majd 2011. évben az iskola gimnáziummal, 2016-ban egy csoportos óvodával bővült.

Tevékenységeink

 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • kulturális tevékenység – a „Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának támogatása, művészeti értékek létrehozásának segítése”
 • kulturális örökség megóvása
 • természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem
 • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet

Egyesületünk az intézményfenntartói tevékenységen túl hangsúlyt fektet a szülők, családok neveléssel, életmóddal, antropozófiával összefüggő ismereteinek gazdagítására, környezetének bevonására különböző előadások, előadássorozatok szervezésére, tematikus táboroztatásra, környezettudatos gondolkodás és megoldások elterjesztésére, közösségi összefogás támogatására.

Programjait a közösségalakítás, a helyi értékek megőrzése, hagyományőrzés, művészeti csoportok, tevékenység létrejöttének támogatása jellemzi.

Célunk olyan szellemi műhelyek létrehozása, kialakulásának segítése, melyek elősegítik a tudatos gondolkodás, az egyéni és közös fejlődés lehetőségét.

Együttműködő partnereink

 • Nemesvámosi Önkormányzat
 • Éltető Balaton-felvidékért Egyesülettel
 • Balaton-Felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal,
 • Csalán Egyesülettel
 • Magyar Waldorf Szövetséggel és más Waldorf iskolákkal és fenntartóikkal
 • Európai Waldorf Szülők Hálózatával (ENSWaP)

Céljainknak megfelelően rendszeres programokon ismertetjük meg az érdeklődő családokkal a Waldorf pedagógia szemléletét, a gyermekneveléshez kötődő ismereteket.

Az iskola létrejöttével ezek az előadások, gyermekekkel közös programok egyre inkább a saját fenntartású iskola pedagógusközössége segítségével valósultak meg, nemcsak a téma neves szakértőinek meghívásával, országos körben ismert pedagógusok, gyermekneveléssel foglalkozó szakemberek segítségével.

A gimnázium alapításának folyamatától nagy hangsúlyt fektettünk az éves programjainkon a serdülő korosztály megismertetésére a szülőkkel, hozzásegítve őket e sajátos korszak megértéséhez. A programok 2013-tól újabb korosztályra, az egész kicsikre koncentrálva bővültek játszóházi, baba-mama klub jellegű foglalkozásokkal a kismamák és kisgyermekeik számára.

Működés – szervezeti keretek

Az egyesület legfőbb szerve a taggyűlés, mely a tagok összességével hozza döntéseit, választja képviselőit, és elnökét.

“Képviselő szerve a háromtagú képviselőtestület, melynek jelenlegi tagjai:

Projektjeink

Egyesületi Adatok

Cím: 8248 Nemesvámos, Kossuth u. 24.
Adószám: 18934700-1-19
KSH szám: 18934700-9499-529-19
Számlaszám: 16200247-10000290
Alakulás dátuma: 2002.11.26.
Bejegyzés száma: 8.Pk.60.154/2002/2 2003.01.06.
Bírósági nyilvántartási szám: 2199

Az egyesület alapdokumentumai