A Jelenorientált Kultműhely Program (JÓK) a Fehérlófia Waldorf Óvoda és Iskola pedagógiai programjában

A Veszprémi Waldorf Egyesület EFOP-3.3.7-17-2017-00065 pályázatának segítségével dolgoztuk ki iskolánkban a Jelenorientált Kultműhely Programot a 2017/2018-as tanévben. A következőkben a módszertan megjelenési pontjait ismertetem a pedagógia programunkban (a továbbiakban PP. rövidítéssel).

A JÓK-programmal célunk volt olyan műhelyeket létrehozni és azok tevékenységéhez kapcsolódó eseményeket szervezni, amelyek minden vonatkozást a jelenkor kérdéseihez kapcsolnak. A gimnáziumunk mottója is arra sarkall minket: „Megismerni a világot és benne önmagam” ‒ az a fiatal képes önálló, építően tevékeny felnőtté válni, akiben kamaszkorában sikerül felkelteni és fenntartani az érdeklődést a világ iránt. A „jelenben levés” nagy kihívás a mai kor emberének, de hisszük, hogy megfelelő odafigyeléssel, példamutatással, tanári és szülői összefogással megtaníthatjuk a diákokat rá.

A projekt nevének rövidítése, a JÓK ezen túl arra is felhívja a figyelmet, hogy a világ “jobbításának”, “jobbá tételének” egyéni életcélnak kell lennie. A Waldorf-pedagógia céljai között kiemelten szerepel a szociális kompetencia erősítése, mi ezen túl is keressük az utakat, új lehetőségeket a szociális érzékenyítésre. PP. 4.3.4., 2836. o.

A műhely létrehozásában részt vevő pedagógusok elsősorban a humán- és társadalomtudományok, a művészetek, illetve a gyermekvédelem területén dolgoznak, ezért a programban is főként ezekhez kapcsolódó mintákat találni. Tantárgyi szinten a felső tagozatos (azaz gimnáziumi) magyar nyelvi tanításba integráltuk teljes mértékben a programot, ugyanakkor rövid távú célunk valamennyi tantárgyat átitatni a kultműhely szellemével. PP. 4.3.5.2., 3839. o.

A Waldorf-pedagógiában fontos szerepe van a valódi életismeret-szerzésre, a tapasztalati úton való ismeretszerzésre irányuló tevékenységeknek. A JÓK-ban célul tűztük ki, hogy a projekt végére az iskolánk gimnáziumi részében az epochák 80%-ában az adott témához kapcsolódó, iskolán kívüli informális vagy nem formális programon is részt veszünk a diákokkal. Az elméleti anyag is élményszerűbb, egyúttal életszagú, megjegyezhetőbb azáltal, ha éppen aktuális kiállításon, koncerten, múzeumpedagógiai foglalkozáson keresztül is találkoznak vele. ‒ Természetesen az általános iskolai életkorban is nagy szükség van hasonló programokra, az alsóbb osztályokban is szorgalmazzuk ezek szervezését.

Támogatjuk a projektalapú oktatás minél szélesebb körben való bevezetését. Alkalmilag sikerült már egyéni és közösségi projekteket megvalósítani, de az EFOP-3.3.7-17-es pályázatnak köszönhetően sokkal tudatosabban dolgozunk ezeken: két új témahét ‒ 11. osztályban erdélyi néprajzi gyűjtőút és a 12. osztályban összművészeti hét ‒ született a programon belül (lásd Gyakorlatok), továbbá rendszeresen szervezünk témanapokat. A hosszú távú, akár több hetes témaprojektek lehetőséget adnak a tantárgyi integrációban való tanításra (vö. Chrappán 1998; Sahlberg 2013), amelyet különösen üdvözlünk, mivel a világban a témák egységként, kerek egészként vannak jelen. PP. 4.3.1.5., 17–21. o. és 4.3.3.4., 25–27. o.

Egyre inkább élünk azzal a lehetőséggel, hogy az epocháinkon, illetve a szakóráinkon esetenként két-három pedagógus is ott legyen: hisszük, hogy a tanárok érdeklődése, jelenléte példaértékű lehet a fiatalok számára. Ha érzékelik a tanári összefogást, maguk is könnyebben motiválódnak az adott témában való elmélyülésre.

Két innovatív műhelyt indítottunk a JÓK-programban. Iskolánk alapfokú művészetoktatási intézmény, s a diákok, szülők kiemelkedő érdeklődést mutatnak a zenei fejlesztés iránt. A pályázatnak köszönhetően lehetőségünk nyílt kialakítani egy olyan innovációs zeneműhelyt, amely kiszolgálhatja ezeket az igényeket, továbbá lehetővé teszik a tanórákon és azokon kívül az élménypedagógiai módszerek alkalmazását. Pl. A szólóestprojekt összetett pedagógiai munka eredményeként, egyfajta szociális tettként születhet meg. PP. 4.3.4.2., 33–36. o.

A jelenkor kihívásaira válaszul hoztuk létre a másik innovatív műhelyt, egy médiaszobát. Ezen belül megindult a fotós- és videósklubunk, amelynek keretei között a különböző osztályfokon lévő diákok együttműködésével terveink szerint olyan projektek valósulnak meg a jövőben, amelyek a jelen problémáival (pl. drog- és alkoholfogyasztás, bullying, képernyőfüggőség, manipuláció stb.) foglalkoznak. A médiaszobában történő munkálatokkal célunk a tudatos médiahasználatra való nevelés. PP. 4.3.4.1., 30–33. o.

Holland mintára szeretnénk bevezettük iskolánkban a tizenkét osztályon átívelő egészséges testtudatra és egészséges párkapcsolatra nevelést. Hoppál Borbála testtudatoktatóval 2018 januárjában kezdtünk együttműködni, amelynek eredményeként kialakítottunk egy olyan programot, amelyben a különböző évfolyamokon az érintett témák a tantárgyak tartalmába integráltan jelennek meg. A létrejött szexedukációs munkacsoport szervezi gimnáziumunkban az évenkénti „tavaszi zsongás” nevű áprilisi témanapot. (Mi indokolja, hogy érdemes tanulnunk a hollandoktól? Lásd Beaumont‒Maguire 2013: 25.) PP. 6. sz. melléklet, 114–126. o.

Iskolánk integráló intézmény, egyaránt vannak tanulási nehézségekkel élő és kiemelkedő képességű tanulóink. Feladatunknak tekintjük, hogy minden diákunk megkapja az egyéni figyelmet, fejlesztést és tehetséggondozást, és hogy diákjainkat a segítő életmódra neveljük. A „másság” elfogadására rendszeres érzékenyítő programokat tervezünk. A jelenkor kihívásai közül a drogfogyasztás és az internethasználat veszélyeire szeretnénk különös hangsúlyt fektetni. Az informális, például iskolaszínházi foglalkozásként tálalt érzékenyítés mélyebben hat a fiatalokra, mint a formális keretek között tanultak.

A Jelenorientált Kultműhely Program részét képezik olyan közösségfejlesztő versenyek is, amelyek csoportos jellegüknél fogva szintén fejlesztik a szociális kompetenciát. A tematikus kvízversenyek akár tanórai szintre bevihetők, ezáltal kiváltva az összefoglalást vagy a tudásmérést, ugyanakkor nagyobb tömegeket (egyszerre akár több évfolyamot) is meg tudnak mozgatni. A disputaversenyek szintén a tanórákról indulnak, a magyarórák részét képezik, de a tehetségesebb diákok onnan kilépve más iskolák diákjaival is összevethetik anyanyelvi kompetenciájukat, vitakészségüket. PP. 4.3.5.2., 39. o.

A jelenben kell fejlesztenünk a problémamegoldó gondolkodást, a kreatív készségeket, amennyiben azt szeretnénk, hogy diákjaink a jövőben is megállják helyüket. A pályaválasztás előtt álló fiataloknak vállalkozásepochát vezettünk be a helyi tantervünkbe, amelyben projektkörülmények között gyakorolhatnak. Továbbá pályaválasztási témanappal is rendszeresen segítjük a 11-12. osztályos diákjainkat, amikor különböző szakmák képviselőivel találkozhatnak, illetve olyan programokon vehetnek részt, amelyek az önismeretüket erősítik, ezáltal közelebb viszi őket a felelős, autonóm pályaválasztáshoz, életcéljuk megtalálásához. PP. 4.3.1.6., 22. o.

Bagladi Orsolya
a projekt szakmai vezetője

Felhasznált irodalom

Beaumont, Karolina‒Maguire, Marcia 2013. Policies for Sexuality Education in the EU. Note. Directorate General for Internal Policies. [Elektronikus elérhetőség: www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/462515/IPOL-FEMM_NT(2013)462515_EN.pdf Letöltés ideje: 2018. május 20.]

Chrappán Magdolna 1998. A diszciplináris tárgyaktól az integrált tárgyakig. Új Pedagógiai Szemle 48/12: 59‒74.

Sahlberg, Pasi 2013. A finn példa. Mit tanulhat a világ a finnországi oktatási rendszer reformjából? Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest.

JÓK Konferencia – Újra!

Tisztelettel meghívjuk a Veszprémi Waldorf Egyesület „Jelenorientált Kultműhely-program”című, EFOP-3.3.7-17-2017-00065 azonosítószámú projekt módszertani megvalósulását bemutató konferenciára

Időpont: 2020. augusztus 28. 14.00 – 20.00

Helyszín: Hangvilla Multifunkcionális Közösségi Tér • 8200 Veszprém, Brusznyai u. 2.

Konferencia programja:

Hangvilla, 3. emeleti konferenciaterem

 • 14.00 – 15.00 Ünnepélyes megnyitó  Vendég: Antal Norbert
 • 15.00 – 16.00  A kidolgozott tematika bemutatása és ünnepélyes átadása
 • 16.00 – 16.30  Szünet
 • 16.30 – 17.30  Kerekasztal-beszélgetés

A JÓK módszertani programjainak bemutatása interaktív beszélgetés formájában a Fehérlófia Waldorf Gimnázium diákjainak részvételével

 • 17.30 – 18.00 Szünet
 • 18.00 – 20.00 Betekintés a JÓK-módszertan megvalósulásába – innovációs zeneműhely, 11. osztályos diákok „Szólóest” zenés előadása a Szólóest zenekar kíséretében

Helyszín: Hangvilla, Nagyterem

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A konferencián a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!

Online regisztráció: https://feherlofiawaldorf.hu/jok-konferencia-ujra/ 2020. augusztus 24-ig.

Pedagógiai tapasztalatok a Waldorf iskolai tanterv modernizálásában

Szeretettel meghívjuk az érdeklődő kollégákat és a gimnáziumunk iránt érdeklődő szülőket a Pedagógiai tapasztalatok a Waldorf-iskolai tanterv modernizálásában című, 2019. október 25-én 12.30-kor kezdődő konferenciánkra. A rendezvény helyszíne a gimnáziumunk (Nemesvámos, Kossuth utca 24.), illetve a veszprémi Pannon Egyetem E épülete. További részletek a mellékelt plakáton olvashatók.
A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Egyesületünk

Figyelem! Jelenleg a weboldal tartalma frissítés alatt van! Köszönjük türelmét.

A Veszprémi Waldorf Egyesület szabad akaratból és alulról építkező közösségi kezdeményezés. Célja és feladatai teljesítése érdekében kész együttműködni minden olyan szervezettel, intézménnyel, közösséggel és személlyel, amely, illetve aki a közös célok elérésén munkálkodik.

Egyesületünk olyan közösség, melynek tagjaként

 • valljuk az ember teljességén és testi-lelki-szellemi fejlődésének törvényszerűségein alapuló nevelés szükségességét
 • támogatjuk az egyén, és különösen a növekvő gyermek képességeinek szabad kibontakozását
 • hiszünk a család és a közösség jellem- és jövőformáló erejében
 • és­ bízunk a testvéri együttműködés kialakulásában

Elhivatottságunk tudatában egyhangúlag elhatározzuk és kinyilvánítjuk, hogy antropozófiai világszemléletből táplálkozó, gazdaságilag önálló, politikai és hitbéli meggyőződéstől független Egyesületet működtetünk, melynek elsődleges célja egy Waldorf óvoda és iskola fenntartása és gyarapítása, valamint annak szellemi, erkölcsi és anyagi támogatása.

2003-ban alakult egyesületünk az alternatív, a gyermek életszakaszaihoz igazodó, testi, lelki, szellemi fejlődésére egyforma hangsúlyt fektető nevelés megvalósulásának elősegítésére a térségben, Waldorf oktatási intézmények létrehozására, fenntartására. A Fehérlófia Waldorf Általános Iskola felmenő rendszerben épült ki, majd 2011. évben az iskola gimnáziummal, 2016-ban egy csoportos óvodával bővült.

Tevékenységeink

 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • kulturális tevékenység – a „Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának támogatása, művészeti értékek létrehozásának segítése”
 • kulturális örökség megóvása
 • természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem
 • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet

Egyesületünk az intézményfenntartói tevékenységen túl hangsúlyt fektet a szülők, családok neveléssel, életmóddal, antropozófiával összefüggő ismereteinek gazdagítására, környezetének bevonására különböző előadások, előadássorozatok szervezésére, tematikus táboroztatásra, környezettudatos gondolkodás és megoldások elterjesztésére, közösségi összefogás támogatására.

Programjait a közösségalakítás, a helyi értékek megőrzése, hagyományőrzés, művészeti csoportok, tevékenység létrejöttének támogatása jellemzi.

Célunk olyan szellemi műhelyek létrehozása, kialakulásának segítése, melyek elősegítik a tudatos gondolkodás, az egyéni és közös fejlődés lehetőségét.

Együttműködő partnereink

 • Nemesvámosi Önkormányzat
 • Éltető Balaton-felvidékért Egyesülettel
 • Balaton-Felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal,
 • Csalán Egyesülettel
 • Magyar Waldorf Szövetséggel és más Waldorf iskolákkal és fenntartóikkal
 • Európai Waldorf Szülők Hálózatával (ENSWaP)

Céljainknak megfelelően rendszeres programokon ismertetjük meg az érdeklődő családokkal a Waldorf pedagógia szemléletét, a gyermekneveléshez kötődő ismereteket.

Az iskola létrejöttével ezek az előadások, gyermekekkel közös programok egyre inkább a saját fenntartású iskola pedagógusközössége segítségével valósultak meg, nemcsak a téma neves szakértőinek meghívásával, országos körben ismert pedagógusok, gyermekneveléssel foglalkozó szakemberek segítségével.

A gimnázium alapításának folyamatától nagy hangsúlyt fektettünk az éves programjainkon a serdülő korosztály megismertetésére a szülőkkel, hozzásegítve őket e sajátos korszak megértéséhez. A programok 2013-tól újabb korosztályra, az egész kicsikre koncentrálva bővültek játszóházi, baba-mama klub jellegű foglalkozásokkal a kismamák és kisgyermekeik számára.

Működés – szervezeti keretek

Az egyesület legfőbb szerve a taggyűlés, mely a tagok összességével hozza döntéseit, választja képviselőit, és elnökét.

“Képviselő szerve a háromtagú képviselőtestület, melynek jelenlegi tagjai:

Projektjeink

Egyesületi Adatok

Cím: 8248 Nemesvámos, Kossuth u. 24.
Adószám: 18934700-1-19
KSH szám: 18934700-9499-529-19
Számlaszám: 16200247-10000290
Alakulás dátuma: 2002.11.26.
Bejegyzés száma: 8.Pk.60.154/2002/2 2003.01.06.
Bírósági nyilvántartási szám: 2199

Az egyesület alapdokumentumai